top of page
129636128_4755106201228931_1503869940810

Grundlag for levefælleskabet

FRISKOVEN

Drømmen

Vores hjerter ved at "det kræver en landsby " at trives i harmoni og balance som mennesker. Friskoven er vokset ud af en længsel efter at leve et hverdagsliv med et omsorgsfuldt, levende og forpligtende fællesskab lige udenfor døren omgivet af den vilde natur. Vores drøm er at skabe en sådan ”landsby” i Friskoven, hvor vores børn kan løbe frit og lege og lære af og med hinanden, i tilstrækkelig nærhed af omsorgsfulde, inspirerende og ansvarsfulde voksne. Vi drømmer om et forpligtende fællesskab, hvor vi kan finde støtte og sparring både følelsesmæssigt og i forhold til praktiske projekter og gøremål. 
 

De tre grundpiller
Økosamfundet Friskoven hviler på tre grundpiller:

- Økonomisk og Social Frihed

- Fri og Selvdirigeret Læring

- Radikal Bæredygtighed

De tre grundpiller er tilsammen grundlaget for, hvordan samfundet opbygges, organiseres, drives og formidles, ligesom de ligger til grund for de fælles visioner, der udmøntes i Friskoven.

Værdier og grundpiller skal ses som et akkompagnement til de juridiske vedtægter for Andelsforeningen Friskoven og formidler mere prosaisk, hvordan vi ser Friskoven fungere både i dagligdagen og i forhold til langsigtet planlægning. 
Alle beslutninger og aktiviteter i Andelsforeningen Friskoven skal derfor søge at møde og afspejle disse værdier, grundpiller og visioner, ligesom vi mener, at det er centralt, at enkeltpersoner, der ønsker at være en del af Friskoven kan identificere sig med og vil efterleve disse bedst muligt.

 
Økonomisk og social frihed
I Friskoven vil vi skabe en landsby, hvor vi hjælper hinanden med opgaver som samfundet ellers kræver penge for, ligesom vi vil skabe en struktur, hvor der kan leves et liv med privat omtanke og fælles luksus. Friskoven skal facilitere medlemmernes økonomiske og sociale frihed og sikkerhed ved at levere så mange af hverdagens fornødenheder og faciliteter som muligt, ligesom det er et aktivt valg imod privatøkonomisk vinding på boligsalg eller -udlejning eller andres arbejde.
Vi vil prioritere at holde vores fælles udgifter lave, ligesom vi som fællesskab vil sætte en øvre grænse for, hvor meget man kan sælge sin bolig videre for, uanset hvor meget man som individ har valgt at investere i sin bolig.
Ved at deles om ressourcer og udgifter så vidt muligt, sikre relativt lave bo- og leveomkostninger og skabe gode rammer for bæredygtige erhverv skal Friskoven være et middel til at bryde behovet for fuldstidsarbejde for de voksne og fuldtidsinstitutionalisering for børnene. Hermed kan livet i Friskoven blive et opgør med den stigende tendens til øget social utilfredshed og udbrændthed, der kan følge af at skulle sælge en stor del af sin tid for at dække basale livsnødvendigheder, og i forlængelse heraf leve mange timer dagligt adskilt fra ens nærmeste. Med en stor økonomisk frihed skabes der bedre forudsætning for et liv med plads til nærvær og omsorg.
Vi vil eje jorden i fællesskab, men stadig have vores egen privatøkonomi og retten til at bestemme over vores egen bolig. Andelshavere skal sammen dække fællesudgifter gennem betaling af månedlig leje, samt gennem at nedsætte fællesudgifter ved at lægge arbejdstid (min. 8 timer per uge) i Friskoven, ligesom vi skal sikre os mod fremtidige uforudsete udgifter og skabe kapital til fremtidig udvikling af Friskoven.


Fri og selv-dirigeret læring
Centralt for livet i Friskoven er at skabe et miljø for og et fællesskab med fokus på fri og selv-dirigeret læring, hvor vi beboere, børn så vel som voksne, kan lære af og med hinanden, inspireret af de mennesker vi hver især er og hermed igennem de interesser, passioner og talenter, som vi hver især kommer med.
Vi vil med Friskoven skabe et inspirerende og mangfoldigt læringsmiljø for hjemmepasning og hjemmeskoling, hvor vi hver især tager ansvar for at skabe en kultur og et fællesskab, som skaber rige muligheder for, at børn og voksne kan inspireres og støttes i at lade menneskets medfødte lærelyst blomstre og udvikle sig. 
I Friskoven vil vi i samarbejde med det stærke hjemmeskolemiljø på Bornholm oprette et "ALC" (Agile Learning Center) i vores fælleshus, hvor vi kan danne et samlingspunkt for øens hjemmeskolere, side om side med fælleskøkken, multisal og værksteder. Hermed ønsker vi at skabe et stærkt samlingssted med bl.a. fællesspisninger og kulturarrangementer, der rækker ud over matriklen til det bornholmske samfund.
Vi ønsker at dele Friskoven med andre Bornholmere og besøgende og har derfor visioner om at skabe faciliteter for kulturarrangementer, som oplæg, musik og læringstilbud for børn og voksne, med naturen og skoven som baggrund. Vi vil videreudvikle vores eksisterende samarbejde med civilsamfundet, indenfor f.eks naturbeskyttelse, bæredygtighed, landdistriktsudvikling, low-impact byggeri, både på og udenfor øen, med målet om at blive et centrum for formidling, for afprøvning og for kulturmøder og gensidig læring.
Vi håber hermed på, at kunne skabe et så inspirerende og nærende fællesskab, at behovet for at vælge daginstitution, skolen og fuldtidsarbejdet til, for at få dækket ens egne og ens børns sociale behov ikke føles som en nødvendighed, men måske ligefrem vil føles som et afkald på et rigt liv og et fællesskab, som udfolder sig lige udenfor døren.

Radikal bæredygtighed
Radikal bæredygtighed er en måde at tilgå bæredygtighed, der fundamentalt omlægger vores livsmåde, således at andelshaverne kan leve indenfor de planetære grænser uden at eksportere vores miljø- og klimabelastning til andre dele af verden og uden at lide væsentlige økonomiske og materielle afsavn.

Den måde vi producerer og bruger mad, ting, omgivelser og natur vil søges omlagt langs linjer om lokal og fælles forsyning, gensidig hjælp, reparation og genanvendelse og kulturer, der værdsætter ikke-materielle goder.
For byggeri lægger vi os op af Landsforeningen Økologisk Byggeris principper om lokale ressourcer og minimering af affald, lavt energiforbrug i produktion og brug, sundt indeklima og arbejdsmiljø og enkle og bæredygtige konstruktioner, der er tilgængelige for alle og kan genanvendes – og en afvisning af materialer, der baserer sig på farlige eller miljøskadelige stoffer.
For jordbrug, fødevarer og naturrelationer lader os inspirere af permakultur og regenerativ praksis. Vi følger værdier om lokal- og selvforsyning, maksimering af biodiversitet, fødevaresikkerhed og forhøjelse af jord- og madkvalitet og fuldt selvbærende kredsløb for vand, mad og ressourceforbrug – og vi benytter os ikke af kunstgødning eller sprøjtegifte.
For energi- og ressourceforsyning vil vi arbejde med fælles løsninger med lav kompleksitet, gerne lokal forsyning og sammenhængende systemer, der baserer sig på fornybare ressourcer og lokal og regional energiautonomi, lokal biomasse og varmepumper afpasset til beboernes behov og egne solceller eller bornholmsk folkeejet havvind. Vi vil arbejde aktivt med ressource- og næringskredsløb for at maksimere genbrugs- og genanvendelsesmængden og nedsætte behovet for energi-input, både i byggeri, energiforsyning og håndtering af vand, spildevand m.v.
I transporten søger vi gennem samkørsel, cykling, el-drevet transport og lavere afhængighed af transport at minimere vores afhængighed af fossile brændsler, samtidigt med at vi dog vil sikre mobilitet og sammenhæng med den omkringliggende verden, fremfor afsondrethed.

 

Værdier


Det er en grundsten i et sundt og solidt fællesskab, at individerne, der udgør fællesskabet, behandler hinanden og sine omgivelser ordentligt (næstekærligt). Vores værdier i Friskoven afspejler hvad vi mener dette kræver. 

Gensidig hjælp og solidaritet
At skabe og realisere fællesskaber, der sætter sig udover individualisme, forbrug og adskillelse mellem mennesker og mellem mennesket og naturen, kræver at vi sammen skaber en kultur, hvor lysten til og praktisering af gensidig hjælp, omsorg og solidaritet er central. Dette omfatter, at vi som mennesker sætter samarbejde i stedet for konkurrence som bærende samfundsværdi og i hverdagen, såvel som i vores strukturer, vælger at bruge tid, energi og ressourcer på at være der for hinanden. At vi som fællesskab tager ansvar for hinandens velbefindende og mulighed for udfoldelse og arbejder for kulturer, hvor vi kan finde støtte og sparring både følelsesmæssigt og i forhold til praktiske projekter og gøremål uden at forvente egen gevinst eller økonomisk vinding.
Solidaritet er den følelse af samhørighed, der opstår gennem delte interesser og værdier og igennem, at vi som mennesker skaber, opfinder og løser problemer sammen. En samhørighed, der spænder fra at opgive en del af ens egen plan for dagen for at kunne hjælpe en anden med at realisere deres idé, til at tænke fællesskabets interesser på lige fod med ens egne. 


Omsorgsfuldhed

Evnen til at føle empati og drage omsorg overfor andre mennesker er en medfødt evne hos mennesket, og så føles det til og med godt at gøre det. Samtidig er det at drage omsorg overfor en selv, overfor andre mennesker og overfor naturen der omgiver os, en forudsætning for at vi kan overleve, samt bevare mulighederne for at leve et rigt og godt liv her på jorden. Vi anser det at drage omsorg for andre og for naturen, som en grundlæggende værdi i Friskoven, som vi ikke alene drager for børn og ældre, samt mennesker, der gennemlever noget svært i en periode, men overfor alle i fællesskabet. Vores grundpille omkring radikal bæredygtighed afspejler, hvordan værdien omkring omsorgsfuldhed overfor naturen praktiseres konkret i Friskoven.

Vores fokus på værdien omkring omsorgsfuldhed indebærer, at Friskoven ikke ønsker at være rum for dominerende og diskriminerende adfærd, hverken internt medlemmerne imellem, overfor brugere og gæster eller overfor det omkringliggende samfund.

Tillid og åbenhed

Vi bør udvise, eller, som minimum, øve os i at have og udvise tillid til os selv, samt til børn og voksne i fællesskabet. Tilliden anser vi som en fundamental indstilling, som er med til at danne en tryg ramme, der muliggør grundpillen omkring gensidig og livslang læring, og herunder udvikling, innovation og kreativitet. Vi ønsker en kultur i Friskoven, hvor der skabes en tillidsfuld atmosfære, som gør at voksne, såvel som børn, får mod til at prøve sig frem, fejle, samt lære af fejl og finde den rette løsning eller vej. Dette kræver en åbenhed overfor andre måder at gøre tingene på samt en åbenhed overfor andre menneskers perspektiver.

Ansvarlighed og ærlighed 

For at fællesskabet er stærkt kræver det at vi hver især tager ansvar for hvem vi er og hermed, hvor vores grænser går, samt for det vi føler, siger og handler på. Når vi udviser ærlighed overfor os selv, og overfor andre, så tager vi ansvar for den vi er og for vores følelser, tanker og for vores handlinger. Mange vanskeligheder og konflikter kan løses, når vi først og fremmest tager ansvar for os selv og udviser ærlighed. F.eks når vi uforvarende kommer til at støde ind i eller træde over andre menneskers grænser, hvilket ikke kan undgås, når man lever sammen i et nært og forpligtende fællesskab. 

Forpligtelse

Hvis folk ikke forpligter sig, opstår fællesskaber ikke og styrken af et fællesskab afhænger af i hvilken grad fællesskabets individer forpligter sig overfor hinanden og overfor de opgaver, som man er involveret i. Det modsatte af forpligtigelse kan beskrives, som det ”at være ligeglad”. I Friskoven er vi ikke ligeglade med hinanden og med de opgaver, som vi har sagt ja til at involvere os i.

Ligeværd

Vi er alle forskellige og alligevel er vi alle lige meget værd som mennesker. Et barn er lige så meget værd som en voksen og dette ligeværd efterleves i vores tale og i vores handlinger overfor os selv og overfor hinanden. Vi har alle lige ret til at blive hørt, forsøgt forstået og anerkendt for de følelser og tanker vi udtrykker eller forsøger at udtrykke.


Visioner i praksis


Vores visioner om Friskoven træder stærkt frem fra vores grundpiller og værdier.
Vi ønsker at skabe et lille levende økosamfund i området omkring den forhenværende produktionshøjskole i Almindingen på Bygaden 13 til 29A. Vi ønsker at skabe en multifunktionel landbosætning, et område med plads til både beboelse, erhverv og foreninger for at understøtte flest mulige aspekter af beboernes liv, skabe grobund for et nærende og inspirerende hjemmeliv og nedsætte vores transport og ressourceforbrug – vores co2-fodaftryk.
Overordnet ønsker vi en plan for området, der muliggør at istandsætte det meste af den eksisterende bygningsmasse til boliger, erhverv og fællesaktiviteter, samt at opføre en række nye boliger på tidligere byggefelter. 
Istandsættelse og nybyggeri med principper om lavt energiforbrug i både fremstilling og brug, mest muligt genbrug, sunde og bæredygtige materialer og medskabelse for beboerne.
Ligeledes ønsker vi at de ubebyggede områder på matriklen videreudvikles mod højere biodiversitet, lokal fødevareresiliens, regenerativ, divers skovdyrkning og kunst- og deltagelsesområder med naturen i centrum.
Vi ønsker at skabe rammerne for både et bæredygtigt bofælleskab, et naturområde og et område, der henvender sig til Bornholm og omverdenen. Vi står på skuldrene af mange årtiers arbejde med økosamfund og en bæredygtigt bosætning på landet og ønsker at skabe et udviklingsområde, der både kan vise økologisk, moderne levevis i praksis og udforske fremtidens borgernære løsninger på klima-, miljø- og sociale udfordringer.
En landsby i balance - et læringscenter for alle aldre – i fællesskab og i pagt med sin placering i landzone. Et besøgssted til inspiration – og også bare et sted at bo, skabe og arbejde.

 

bottom of page